Przedszkole nr 12
w Warszawie

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

OPŁATA ŻYWIENIE:

Wyżywienie - 8 zł./dzień 
Rada Rodziców - opłata deklarowana

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII /745/2004 Rady Miasta ST. Warszawy z dn. 8 lipca 2004r.: 
§ 2.1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem; 
§ 2.2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.

Zajęcia dodatkowe:

  • rytmika
DOKONYWANIE OPŁAT

Opłatę za żywienie, wyliczaną przez kierownika gospodarczego przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia bieżącego miesiąca. Odpisy za nieobecności odliczane są w miesiącu następnym.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, którego opłata dotyczy.

Opłatę wnosi się w formie przelewu. Informację o wysokości opłaty są wysyłane drogą mailową na początku miesiąca.

Kierownik przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych. 

PRZELEW BANKOWY

Przed dokonaniem przelewu należy każdorazowo zasięgnąć informacji  u pracownika przedszkola co do wysokości opłaty za żywienie, która jest zmienna.

W nazwie odbiorcy należy wpisać: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Warszawa ul. Smolna 10 A

Tytuł płatności: żywienie za  dany okres, np., wrzesień 2014. oraz ważne: imię i nazwisko dziecka. 

 Kwota: zmienna podana każdorazowo w danym miesiącu.
 Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę za żywienie:

6 2 1 0 3 0 1 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 2 6 0 4 2

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wpisanie numerów rachunków bankowych oraz kwot poszczególnych płat. Niedopuszczalne jest zaokrąglanie kwot lub częściowe wpłaty. Za ewentualne nieprawidłowości wynikające z błędnego dokonania przelewu odpowiada wpłacający.

OPŁATA POBYTOWA

Od dnia 01.09.2017 nie ma opłaty tzw. godzinowej.
UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017

RADA RODZICÓW

Jedyną formą płatności jest przelew. Prosimy o przekazywanie miesięcznych składek na Radę Rodziców na poniższy rachunek bankowy Rady Rodziców do 10 dnia każdego miesiąca

Dane do przelewu Rady Rodziców:

Numer rachunku bankowego: 61 1320 1104 3038 5906 2000 0001

Nazwa banku: Bank Pocztowy

Posiadacz rachunku : RR Przedszkola Nr 12

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, nr. grupy, miesiąc/miesiące za jaki jest dokonywana opłata

Z góry dziękujemy za współpracę i dotrzymywanie ww. terminów.

Składki mogą Państwo również wpłacać na kilka miesięcy/cały rok z góry. Należy pamiętać, aby w tytule przelewu wskazać miesiące za które jest dokonywana opłata.